Home Saham Pemula Value Trap, Saham dan Mobil Bekas